GRATIS
PROEFWEEK
CROSSFIT

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: CrossFit Nieuwegein gevestigd aan de Montageweg 5C, KVK: 64245462 in Nieuwegein 3433 NT. KvK-inschrijfnummer: 64245462 met . Voor vragen of contact kun je mailen met .

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:
 

  1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek (fitness)programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

  2. Lidmaatschapadvies: wil je weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen bij een lidmaatschap. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.

  3. Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden jouw persoonsoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.

  4. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom CrossFit Nieuwegein te voorzien.

  5. Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid/klant te worden van CrossFit Nieuwegein en voldoet aan alle wetgeving op dat gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met je op. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals bovenstaand beschreven) geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.  Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt CrossFit Nieuwegein samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is www.YourFitStart.com, onderdeel van marketingbureau Hidden Profits Marketing. Deze website zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar .

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Algemene Voorwaarden- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Uitleg
1.1. Push training studio werkt online samen met de Virtuagym applicatie, waarmee zowel abonnementen als reserveringen voor groepstrainingen kunnen worden afgesloten/vastgelegd.
1.2. De abonnementen zijn af te sluiten voor een periode van 3 maanden of 1 jaar en voor 1x per week of onbeperkte deelname.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en).
2.2. Op iedere activiteit van PUSH Training Studio zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.3. Ieder gebruik van de diensten van PUSH Training Studio geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor u
medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Betaling
3.1. Bij het afsluiten van een abonnement voor groepslessen zal de inning van het abonnement plaatsvinden via maandelijkse automatische incasso, nadat de eerste maand via Ideal is betaald of nadat de eerste maand via automatisch incasso is
geïncasseerd.
3.2. Door gebruik te maken van automatische incasso stemt u ermee in dat wij maandelijks het abonnementsgeld van uw bankrekening afschrijven, ingaande vanaf 1 maand nadat de Ideal betaling heeft plaatsgevonden, genoemd in artikel 3.1.
3.3. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is PUSH Training Studio gerechtigd u de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.4. Indien PUSH Training Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
3.5. Op de diensten van PUSH Training Studio zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
3.6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PUSH Training Studio gerechtigd de prijzen te verhogen. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde
abonnementsgeld wordt terugbetaald.
3.7. De mogelijkheid tot ontbinding genoemd in artikel 3.6. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBSprijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
3.8. Bij het afnemen van een deelname ticket voor een obstakelrun, hardloopwedstrijd of een ander evenement dat wordt georganiseerd vanuit PUSH Training Studio gaat u ermee akkoord dat het gekochte deelname ticket in uw bezit is. Dit betekent
als u er toch voor kiest om niet deel te nemen aan het gekozen evenement er geen restitutie plaatsvindt vanuit PUSH Training Studio.
3.9. Bij het afnemen van een ticket(s) en bijbehorende overnachting(en) georganiseerd vanuit PUSH Training Studio gaat u ermee akkoord dat de gekochte tickets/overnachtingen die bij dit product horen in uw bezit zijn. Dit betekent dat als u er toch voor
kiest om niet deel te nemen aan het gekozen product of evenement er geen restitutie plaatsvindt vanuit PUSH Training Studio.

Artikel 4. Reservering
4.1. U kunt aan een les deelnemen door de app PUSH Training Studio app te installeren op een smartphone of tablet en daar alle gegevens volledig in te vullen en de eerste maand te betalen via Ideal. Via de agendafunctie op de PUSH Training Studio app zijn de groepslessen na de eerste betaling te reserveren.
4.2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich op de reservelijst plaatsen. U krijgt bericht van PUSH Training Studio zodra er ruimte in de desbetreffende les ontstaat.
4.3. Lesreserveringen kunnen zonder consequenties worden geannuleerd, maar wij vragen u hiermee rekening te houden met andere sporters. Annuleer uw les zsm wanneer u weet dat deelname niet mogelijk is. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere
sporters om deel te nemen. Bij meervoudig laat afmelden en/of niet komen opdagen voor gereserveerde lessen, is PUSH Training Studio gerechtigd om u het recht tot reserveren te ontnemen of om u de toegang tot de training studio te ontnemen.
.
Artikel 5. Duur van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst met PUSH Training Studio wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van welk abonnement gekozen wordt. Het gekozen abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd met één maand tot opzegging.
5.2. Opzeggen van het abonnement dient 1 maand van tevoren plaats te vinden. Indien u het abonnement wilt beëindigen, kunt u een e-mailbericht sturen aan info@pushtraining.nl, onder vermelding van beëindigingsdatum abonnement.
5.3. Start en beëindiging van het abonnement is op de betalingsdatum.

Artikel 6. Ontbinding
6.1. PUSH Training Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst door u is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Nieuwegein. U kunt in geen geval aanspraak maken op
restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht

6.2. Bij een opzegging is PUSH Training Studio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere)
abonnementsbijdrage.
6.3. Naast de opzegmogelijkheid genoemd in artikel 6.1. bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de groepslessen als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
6.4. Het is ivm langdurige vakanties mogelijk om het abonnement tijdelijk stil te zetten. Hiervoor rekent PUSH Training Studio 2 weken eigen risico. De resterende periode van afwezigheid zal worden verrekend met de eerstvolgende incassodatum.
6.5. Deelname tickets voor evenementen als obstakelruns, hardloopwedstrijden en/of een ticket met overnachting voor een weekend weg die worden georganiseerd vanuit PUSH Training Studio kunnen niet worden ontbonden nadat u betaald heeft.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Voor elke door PUSH Training Studio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. PUSH Training Studio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
7.3. Ook is PUSH Training Studio niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PUSH Training Studio georganiseerde activiteiten.
7.4. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PUSH Training Studio wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die PUSH Training Studio
aanbiedt.
7.5. Het voedingsadvies van PUSH Training Studio is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PUSH Training Studio begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw gewichtsafname dan wel -toename. PUSH Training Studio baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door PUSH
Training Studio verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever.
7.6. U bent jegens PUSH Training Studio aansprakelijk wanneer PUSH Training Studio op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze
deelnemer. U dient PUSH Training Studio te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
8.1. PUSH Training Studio dankt u voor het vertrouwen dat u in PUSH Training Studio stelt en PUSH Training Studio beloofd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. PUSH Training Studio is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen
met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PUSH Training Studio gebruikt. PUSH Training Studio houdt
zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
8.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent PUSH Training Studio te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 9. Producten
9.1. Via de PUSH Training Studio app kunt u verschillende produkten bestellen (kleding, supplementen, tickets enz). Na bestelling en betaling zal PUSH Training Studio ervoor zorgen dat het bestelde product voor u gereed staat bij PUSH Training Studio.
Indien het door u bestelde produkt niet voorradig is, zal PUSH Training Studio deze zo spoedig mogelijk voor u bestellen. U wordt op de hoogte gesteld wanneer het product bij PUSH Training Studio gereed staat.
9.2. Via QR-codes op aanwezige koelkasten is het mogelijk om drankjes en sportvoeding af te rekenen. Deze dienen alvorens het wordt meegenomen buiten de deuren van de sport studio te worden afgerekend.

Artikel 10. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PUSH Training Studio. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie
die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PUSH Training Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de daarop ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

CrossFit voor kinderen

CrossFit voor kinderen

Laat je kinderen kennis maken met Crossfit onder begeleiding van professionele trainers behorend tot de Crossfit top.

MEER INFORMATIE

Fundamental Trainingen

Fundamental Trainingen

Leg de basis met onze 'fundamental trainingen'.

MEER INFORMATIE

Voeding & Lifestyle

Voeding & Lifestyle

Onze ervaren coaches nemen jouw voeding & leefstijl onder de loep!

MEER INFORMATIE

Gevarieerd aanbod

Gevarieerd aanbod

Je mag gebruik maken van alle lessen van PUSH Training Studio en van CrossFit Nieuwegein!

MEER INFORMATIE

FASTER
BETTER
STRONGER

Omdat elke sporter uniek is levert CrossFit Nieuwegein maatwerk. Wij besteden tijd aan het leren kennen van jou als sporter & persoon en passen onze coaching hierop aan. Dit doen wij met een lach op ons gezicht, omdat ons team hier veel plezier aan beleeft. Je kunt vertrouwen dat wij op een deskundige manier blijven werken aan het verbeteren van jou en onszelf, want wij blijven ons ontwikkelen en omarmen nieuwe ideeën. Onze missie is dan ook: Samen Blijven Bouwen aan Vooruitgang!

GRATIS PROEFWEEK