Algemene voorwaarden Foodplan

Artikel 1 Uitleg
1.1. Push training studio werkt online samen met de Weekmeals applicatie, waarmee dagelijkse voedingsschema’s op maat
worden opgesteld door gediplomeerde en ervaren personal coaches., hierna genoemd PUSH FoodPlan.
1.2. Het abonnement is af te sluiten voor een periode minimaal van 3 maanden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij of voor het deelnemen aan één of meerdere
activiteit(en) en/of diensten aangeboden door PUSH Training Studio.
2.2. Ieder gebruik van de diensten van PUSH Training Studio geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf voor gebruik van
welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor u
medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Betaling
3.1. Bij het afsluiten van een abonnement voor het PUSH FoodPlan zal de inning van het abonnement plaatsvinden via
maandelijkse automatische incasso, nadat de eerste maand via Ideal is betaald of nadat de eerste maand via automatisch incasso
is geïncasseerd.
3.2. Door gebruik te maken van automatische incasso stemt u ermee in dat wij maandelijks het abonnementsgeld van uw
bankrekening afschrijven, ingaande vanaf 1 maand nadat de Ideal betaling heeft plaatsgevonden, genoemd in artikel 3.1.
3.3. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is PUSH Training Studio gerechtigd u de toegang tot de activiteit te
weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De
verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.4. Indien PUSH Training Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke
incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
3.5. Op de diensten van PUSH Training Studio zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde
bedragen zijn inclusief BTW.
3.6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PUSH Training Studio gerechtigd de prijzen te verhogen. U
heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde
abonnementsgeld wordt terugbetaald.
3.7. De mogelijkheid tot ontbinding genoemd in artikel 3.6. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het
CBSprijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van
BTW.


Artikel 4. Duur van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst met PUSH Training Studio wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden of 1 jaar. Het gekozen abonnement
wordt telkens stilzwijgend verlengd met één maand tot opzegging.
4.2. Opzeggen van het abonnement dient 1 maand van tevoren plaats te vinden. Indien u het abonnement wilt beëindigen, kunt u
een e-mailbericht sturen aan info@pushtraining.nl, onder vermelding van beëindigingsdatum abonnement.
4.3. Start en beëindiging van het abonnement is op de betalingsdatum.

Artikel 5. Ontbinding
5.1. PUSH Training Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot
schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst door u is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een
erkende arts. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst
kan nooit met terugwerkende kracht.
5.2. Bij een opzegging is PUSH Training Studio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te
herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere)
abonnementsbijdrage.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Voor elke door PUSH Training Studio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. PUSH
Training Studio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
6.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk voor enig letsel
of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van het volgen van het PUSH FoodPlan.
Voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
6.3. Ook is PUSH Training Studio niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke
oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PUSH Training Studio georganiseerde activiteiten.
6.4. PUSH Training Studio is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet
opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke
gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige voedingsonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal
ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan
afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PUSH Training Studio wegens vergoeding van
kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die PUSH Training
Studio aanbiedt.
6.5. Het voedingsadvies van PUSH Training Studio is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PUSH
Training Studio begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw gewichtsafname dan wel -toename. PUSH Training
Studio baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet
aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door PUSH
Training Studio verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever.
6.6. U bent jegens PUSH Training Studio aansprakelijk wanneer PUSH Training Studio op enigerlei wijze schade lijdt en deze
schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze
deelnemer. U dient PUSH Training Studio te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
7.1. PUSH Training Studio dankt u voor het vertrouwen dat u in PUSH Training Studio stelt en PUSH Training Studio beloofd
zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. PUSH Training Studio is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen
met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en
worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PUSH Training Studio gebruikt. PUSH Training Studio houdt
zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
7.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent PUSH Training Studio te verzenden. Deze klantinformatie wordt
tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en
gewenst.

Artikel 8. Producten
8.1. Via de PUSH Training Studio app en/of de Weekmeals app kunt u verschillende produkten bestellen (kleding, supplementen,
tickets enz). Na bestelling en betaling zal PUSH Training Studio ervoor zorgen dat het bestelde product voor u gereed staat bij
PUSH Training Studio of desgewenst wordt opgestuurd.
Indien het door u bestelde produkt niet voorradig is, zal PUSH Training Studio deze zo spoedig mogelijk voor u bestellen. U wordt
op de hoogte gesteld wanneer het product bij PUSH Training Studio gereed staat.

Artikel 9. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PUSH
Training Studio. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie
die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PUSH Training
Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de
daarop ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

CrossFit voor kinderen

CrossFit voor kinderen

Laat je kinderen kennis maken met Crossfit onder begeleiding van professionele trainers behorend tot de Crossfit top.

MEER INFORMATIE

Fundamental Trainingen

Fundamental Trainingen

Leg de basis met onze 'fundamental trainingen'.

MEER INFORMATIE

Voeding & Lifestyle

Voeding & Lifestyle

Onze ervaren coaches nemen jouw voeding & leefstijl onder de loep!

MEER INFORMATIE

Gevarieerd aanbod

Gevarieerd aanbod

Je mag gebruik maken van alle lessen van PUSH Training Studio en van CrossFit Nieuwegein!

MEER INFORMATIE

FASTER
BETTER
STRONGER

Omdat elke sporter uniek is levert CrossFit Nieuwegein maatwerk. Wij besteden tijd aan het leren kennen van jou als sporter & persoon en passen onze coaching hierop aan. Dit doen wij met een lach op ons gezicht, omdat ons team hier veel plezier aan beleeft. Je kunt vertrouwen dat wij op een deskundige manier blijven werken aan het verbeteren van jou en onszelf, want wij blijven ons ontwikkelen en omarmen nieuwe ideeën. Onze missie is dan ook: Samen Blijven Bouwen aan Vooruitgang!

GRATIS COACHINGSGESPREK